• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Nasze Badania
 
 
29 marca nasz grupa projektowa H2OBŁĘDNI pod opieką pana Jarosława Jankowiaka udała się na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy, która pomoże nam w późniejszym czasie zbadać zbąszyńskie jezioro. Poznaliśmy szereg urządzeń przeznaczonych do tego celu, nauczyliśmy się ich budowy i obsługi.
28 maja pod opieką pani dr Beaty Messyasz z Zakładu Hydrobiologii UAM w Poznaniu i opiekuna grupy pana Jarosława Jankowiaka wypłynęliśmy łodzią spacerową "Błędna" na wody naszego jeziora. Zaopatrzeni w kapoki, mapę batymetryczną Jeziora Zbąszyńskiego, sondy oraz innego rodzaju specjalistyczny sprzęt badaliśmy właściwości fizyko- chemiczne wody w jeziorze, takie jak: zawartość tlenu, pH, przewodnictwo elektrolityczne czy ilość zawiesiny. Każde z tych badań zostało przeprowadzone w trzech punktach badawczych. Kolejno w najgłębszym miejscu (9,6m), na głębokości 5 metrów oraz 2 metrów. Pomiary wykonywaliśmy wg tzw. profilu pionowego, czyli co 1m. Dodatkowo, za pomocą krążka Secchiego sprawdziliśmy przejrzystość wody.
Kolejnym etapem realizacji zadania było badanie próbek poprzednio pobranych z Jeziora Błędno. Dzięki uprzejmości pani dr Beaty Messyasz, która wykonała dla nas zestawienie gatunków fitoplanktonu, mogliśmy porównać wyniki naszych obserwacji i zweryfikować ich prawdziwość.
Z naszych badań wynika, że jezioro Błędno jest jeziorem eutroficznym, o małej przejrzystości wody (0,4 m przy badaniu krążkiem Secchiego). Zawartość tlenu w wodzie gwałtownie spada na głębokości poniżej 4 m, co nie sprzyja szybkiej mineralizacji szczątków organicznych i pogarsza warunki życia organizmów tlenowych. Wśród glonów planktonowych dominują sinice nitkowate, w maju jeszcze niezbyt liczne ze względu na niskie temperatury, tworzące zakwity w miesiącach letnich.
 
Dokładną analizę tego zagadnienia znajdziecie w odnośniku poniżej.
 
Wyniki badań