• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Zanieczyszczenia pyłowe Poznania i ich wpływ na zdrowie jego mieszkańców”

Potęgujące się zagrożenie ekologiczne powoduje wzrost zainteresowania sprawami ochrony środowiska. W literaturze fachowej np. „Raporty o stanie środowiska w województwie wielkopolskim”, które są również opracowywane we wszystkich województwach przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska – Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, a także w środkach masowego przekazu toczą się dyskusje nad przyczynami zagrożeń ekologicznych oraz sposobami ich przezwyciężania. Coraz więcej pisze się o doskonaleniu ekosystemów oraz uodparnianiu ich na różne formy antropogennego obciążenia. Doskonali się technikę i technologię z punktu widzenia skutków ich oddziaływania na środowisko. Jest to szczególnie przedstawione w opracowaniach książkowych: „Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych” oraz „Ochrona środowiska naturalnego człowieka”. Dynamicznie rozwija się badania nad biotechnologiami, człowiek intensywnie podpatruje przyrodę i uczy się rozwiązań doskonalszych niż te, którymi dotychczas dysponował, podaje to następująca literatura: „Filtracja płynów eksploatacyjnych”, „Filtracja oleju, paliwa i powietrza w tłokowych silnikach spalinowych”, „Energetyka a ochrona środowiska”. Coraz częściej słyszymy w środkach masowego przekazu o katastrofach ekologicznych. Zagrożenia te wymuszają także rewizję dotychczasowych zasad organizacji społeczeństwa oraz powodują potrzebę wprowadzania nowych sposobów sterowania gospodarką. Niekiedy bezsilność jednostki zmusza do protestów grupowych, występowania w obronie przyszłości. Jest to ostateczna forma egzekwowania prawa ekologicznego, ale przynosząca często zadawalające rozwiązania. Ochrona środowiska staję się, zatem problemem, który w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego człowieka. Dlatego każdy obywatel powinien mieć określony zasób wiedzy ekologicznej, tym większy, im na wyższe przygotowanie ogólne i zajmuje bardziej odpowiedzialne stanowisko pracy. Dostępne na ten temat są czasopisma np. „Aura” – miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Informacja naukowa i popularnonaukowa o ochronie środowiska wciąż jest wyraźnie „branżowa”. Niewątpliwie jest to skutek mody na wąską specjalizację. Tymczasem praktyczna realizacja zadać ochronnych, wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, ułatwiającej kompleksowe (systematyczne) myślenie i działanie. Przykładem takiej integracji są organizowane corocznie jesienią w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, targi ekologiczne „Poleko”. Przedstawiane są tam technologie możliwe do zastosowania w przemyśle np. odsiarczanie spalin, zatrzymywanie pyłów odlotowych itp. Środowisko przyrodnicze, społeczeństwo i gospodarka tworzą wielki, zamknięty system. Wszystkie większe i mniejsze elementy tego system są ze sobą ściśle powiązane. Ochrona środowiska znajduje się na pograniczu tych trzech zasadniczych podsystemów i będzie tym skuteczniejsza, im silniej będzie z nimi powiązana. Celem projektu edukacyjnego jest opracowanie materiałów charakteryzujących powietrze i zanieczyszczenia. Zebranie danych liczbowych o stanie i ilości zanieczyszczeń pyłowych Poznania i opisanie ich wpływu na zdrowie jego mieszkańców. Pokazanie stanu środowiska naturalnego. Realizując projekt „Zanieczyszczenia pyłowe Poznania i ich wpływ na zdrowie jego mieszkańców” podzielimy naszą pracę na cztery fazy. W I faza rozwoju grupy – orientacji, poprzez powiadomienie rodziców uczniów poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS wyłoniono zespół uczniowski. W II faza konfrontacji i eksploracji różnic zajmiemy się sprawami technicznymi realizacji projektu oraz wybranie tematu projektu. Kolejne fazy: III faza rozwoju grupy i współpracy, dokonamy oceny stanu środowiska naturalnego i wpływu na człowieka. Przeprowadzimy badania zanieczyszczeń pyłowych w wybranych punktach Poznania. Ocenimy czy przekroczone są normy dopuszczalne. Podejmiemy współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Noskowskiego 23 w Poznaniu. Przedstawimy jak mieszkańcy chronią własne środowisko. W IV fazie – końcowej, przeprowadzimy dyskusję o procesie realizacji projektu, zaprezentujemy na forum zespołu i szkoły efekty wspólnej pracy, opublikujemy nasze wyniki badań na stronie internetowej a następnie weźmiemy udział w głosowaniu nad powstałymi projektami na zasadzie „Lubię to”. Wszystkim uczestnikom projektu życzę owocnej pracy i satysfakcji z wykonania projektu.

O regionie

nasz regionUczestnicy projektu przed Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu

O projekcie

Zanieczyszczenia pyłowe Poznania i ich wpływ na zdrowie jego mieszkańców
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon