• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Cele ogólne projektu
Celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności, a w szczególności :
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych, informatycznych, zdolności poznawczych i kształcących.
2. Poszerzenie wiadomości na temat historii, dziejów i ciekawostek dotyczących Poznania.

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

Cele szczegółowe projektu
Uczeń:
1. Samodzielnie konstruuje zadania matematyczne.
2. Potrafi selekcjonować zdobyte wiadomości na temat Poznania.
3. Rozwija samodzielność i kreatywność.
4. Kreuje umiejętność współdziałania w zespole.
5. Potrafi wyszukać informacje dotyczące historii i dziejów Poznania.
6. Kształci umiejętność logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania.
7. Kształtuje wyobraźnię i intuicję matematyczną.
8. Przejawia inicjatywę i realizuje własne pomysły.
9. Prezentuje efekty swojej pracy.

Dekompozycja celów projektu do zadań

Sprecyzowanie kroków, etapów, zadań, które umożliwią realizację projektu.