• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Cel główny projektu to ogólna korzyść, jaką przyniesie realizacja projektu, czyli zapoznanie naszych kolegów i koleżanek z nazwiskami i twórczością literatów, którzy w Poznaniu tworzyli lub o Poznaniu pisali bądź robili jedno i drugie :)

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

Celem naszego projektu jest zapoznanie się z sylwetkami i twórczością niektórych poznańskich literatów, co pozwoli nam poznać lepiej historię literatury naszego regionu. Projekt pozwoli nam:
1. rozwinąć twórcze myślenie,
2. planować pracę własną,
3. poznać miasto w sposób empiryczny, szukając śladów wybranych poetów i pisarzy,
4. selekcjonować informacje,
5. praktycznie korzystać z zasobów bibliotek,
6. interpretować teksty literackie (także w ujęciu historycznym i biograficznym),
7. dyskutować i mądrze się spierać.

Dekompozycja celów projektu do zadań

Dekompozycja celów projektu oznacza kroki, które pozwolą nam na jego realizację.
W związku z tym zamierzamy:
1.przygotować prezentacje poświęcone sylwetkom i twórczości wybranych przez nas literatów,
2.zorganizować wystawę plakatów poświęconą każdemu twórcy,
3.przygotować własne próby interpretacyjne fragmentów twórczości wybranych pisarzy i poetów,
4.studiować literaturę krytycznoliteracką,
5.odszukać śladów bytności wybranych pisarzy i poetów w naszym mieście
6.zorganizować moba
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon