• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ropa naftowa

Drukuj artykuł
Mariusz Juskowiak, Aktualizacja: 14-06-2013 09:01:05

Ropa naftowa– ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych  z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

 

Pochodzenie ropy naftowej.

Ropa naftowa powstała przez przeobrażenie szczątków roślinnych i zwierzęcych nagromadzonych wraz z drobnymi okruchami mineralnymi w osadach morskich; czynnikami powodującymi przejście substancji organicznych w bituminy są prawdopodobnie: środowisko redukujące, odpowiednia temperatura i ciśnienie, działalność bakterii, oddziaływanie pierwiastków promieniotwórczych i innych.

 

Występowanie ropy.

Złoża ropy naftowej często łączą się ze złożami gazu ziemnego. Występują najczęściej w antyklinach, przy czym sekwencja jest następująca: u dołu występuje podścielająca złoże solanka, następnie ropa naftowa, a w szczycie antykliny gaz ziemny. Może też występować w mieszaninie z piaskiem, tworząc tzw. piaski bitumiczne.

 

Złoża ropy.

Ropę naftową wydobywa się w Azji, w rejonie Zatoki Perskiej, w basenie Morza Kaspijskiego, na Syberii, w Ameryce Północnej  i środkowej, oraz na dnie Morza Północnego. W północnej Afryce, w Zatoce Meksykańskiej , w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Meksyku.

 

Właściwości ropy.

Surowa ropa naftowa wydobywana ze złoża jest cieczą barwy zwykle ciemnobrunatnej o ostrym zapachu, nierozpuszczalną w wodzie. Jest ona cieczą palną.

W zależności od pochodzenia jej barwa i inne własności mogą się zmieniać. Rozróżnia się cztery klasy ropy – A, B, C i D o różnych własnościach.

 

 

Obecnie ropy naftowej poszukuje się na każdym terenie ze względu na wyczerpywanie się złóż dotychczas eksploatowanych.


 

Energia jądrowa

Drukuj artykuł
Maksymilian Bela, Aktualizacja: 14-06-2013 16:06:35

Energia jądrowa, energia uzyskiwana z rozszczepienia bardzo ciężkich jąder (uran, pluton, tor) lub z syntezy lekkich pierwiastków (hel, lit). W obu przypadkach uwalniana jest energia wiązania jądrowego, która ma największą wartość dla jąder o średnich masach (np. przy rozszczepieniu 1 g uranu uzyskuje się tyle energii, co przy spaleniu ponad 2 t węgla).

 

Energię jądrową można uzyskiwać w sposób kontrolowany (dotychczas tylko energia z rozszczepienia - w reaktorach jądrowych) lub niekontrolowany (broń jądrowa, zarówno rozszczepieniowa, jak i termojądrowa). Prace nad uzyskiwaniem energii jądrowej rozpoczęto po odkryciu 1938 rozszczepienia jądra atomowego, głównie w ramach militarnych projektów badawczych w czasie II wojny światowej (Manhattan Project) i w latach zimnej wojny.

 

 

Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się jakie sposoby i środki byłyby najlepsze do jej uzyskiwania.

Pierwszym podstawowym źródłem energii był ogień. Niestety w dobie rozwoju i postępu nie był on już wystarczający. Pojawiły się nowe sposoby otrzymywania coraz to większych pokładów energetycznych. Zaczęto wykorzystywać węgiel oraz ropę naftową. Niestety są to zasoby nieodnawialne i na pewno kiedyś się skończą, dlatego też należy je oszczędzać i szukać coraz to lepszych środków do wytwarzania energii. Poza tym spalanie paliw kopalnych powoduje efekt cieplarniany oraz zanieczyszczenia związkami siarki, azotu i pyłami.

Odkrycie w 1896 roku przez Henryka Becquerela promieniotwórczości było pierwszym krokiem w rozwoju energetyki jądrowej.

Energia jądrowa ma ogromne znaczenie dla ludzkości. Na dużym statku zużycie paliwa podczas podróży międzykontynentalnej wynosi 5000 ton. Przy wykorzystaniu paliwa atomowego wystarczy tylko 10 ton uranu, czyli 500 razy mniej. Ten przykład wyraźnie ilustruje jak ogromną energię można wytwarzać dzięki promieniotwórczości. Energię jądrową, która powstaje w wyniku naturalnego rozpadu promieniotwórczego pierwiastka można wykorzystać również do celów medycznych. Obecnie wiele koniecznych i nieodzownych badań nie mogło by się bez niej odbyć.

Każdy wynalazek może być wykorzystany w sposób ułatwiający życie człowieka, ale i jako czynnik to życie unicestwiający. Ludzi potrafią prawie każde dobrodziejstwo przemienić w czynnik bardzo niekorzystny, a nawet śmiertelny. Tak właśnie stało się z energią jądrową, którą to wykorzystano do produkcji bomby atomowej. Po wybuchu w Hiroszimie i Nagasaki przyniosła śmierć wielu tysiącom ludzi jak również przysporzyła ogromne straty materialne.

Energia jądrowa to nie tylko same korzyści. W wyniku jej powstawania wysyłane jest promieniowanie jonizujące, szkodliwe dla organizmów żywych a szczególnie dla ludzi. Pochłaniana przez ciało ludzkie energia promieniowania powoduje zakłócenie procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w organizmie, uszkodzenie komórek lub zmiany genetyczne i nowotworowe.

Czy zatem promieniotwórczość jest dobrodziejstwem czy też może zagrożeniem? Czy można się bez niej obyć? Czy potrafimy nad nią zapanować? Na pewno jest potrzebna. I stosuje się coraz to większe środki bezpieczeństwa, aby była mniej szkodliwa.

 

 

ELEKTROWNIE JĄDROWE

Energia jądrowa odgrywa duże znaczenie na świecie. W elektrowni jądrowej energię uzyskujemy nie ze spalania paliw kopalnych, lecz z rozszczepiania jąder atomowych. Kocioł zostaje tu zastąpiony reaktorem jądrowym, czyli urządzeniem, w którym wytwarzana jest energia jądrowa. W reaktorze przebiega kontrolowana reakcja łańcuchowa, podczas której rozszczepiane jest tyle jąder, ile potrzeba do wytworzenia energii elektrycznej. Obecnie elektrownie jądrowe produkują ponad 20% całkowitej światowej energii elektrycznej.

DZIAŁANIE PROMIENIOTÓWRCZOŚCI NA LUDZI MIESZKAJĄCYCH W POBLIŻU ELEKTROWNI

 

Ludzie mieszkający bardzo bliską reaktorów jądrowych są narażeni bardziej na szkodliwe działanie promieniowania niż te osoby które mieszkają w bezpieczniejszej odległości. Mimo to, owe promieniowanie nie jest aż tak silne. Jego dawki nie przekraczają kilku procent naturalnego tła promieniowania. Reaktory są bezpieczne jedynie wtedy, gdy działają bez żadnych zakłóceń i awarii. W innym przypadku ludzie mieszkający blisko reaktora mogą być narażeni na niekorzystne działanie promieniowania.

 


 

Energia węgla

Drukuj artykuł
Mariusz Juskowiak, Aktualizacja: 17-06-2013 09:49:36
Węgle kopalne – skały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych. Złożone są z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. Zawierają pierwiastki: węgiel, tlen, wodór, azot i siarkę. Mogą w nich występować także pewne ilości pierwiastków rzadkich, np. arsen, uran czy german.

Wyróżnia się kilka gatunków węgli kopalnych, w zależności od zawartości pierwiastka węgla:

-         torf

-         węgiel brunatny

-         węgiel kamienny

-         antracyt

-         szungit

 

Elektrownia Węglowa

Elektrownia węglowa jest to zespół  urządzeń wytwarzających prąd, w których to paliwem jest węgiel kamienny lub węgiel brunatny.

 

Budowa

 

Elektrownia węglowa jest elektrownią parową, w której głównymi podzespołami biorącymi udział w konwersji energii są:

-         kocioł parowy,

-         turbina parowa kondensacyjna,

-         skraplacz,

-         pompa  zasilająca.

W celu podniesienia sprawności cieplnej obiegu termodynamicznego stosowane są zwykle następujące podzespoły:

-         przegrzewacz wtórny (nieraz stosowane są dwa przegrzewacze wtórne),

-         podgrzewacze regeneracyjne w ilości zwykle od 5 do 11.

Ponieważ spaliny powstałe ze spalania węgla zawierają zwykle szkodliwe związki siarki i azotu oraz pył, więc konieczne jest stosowanie instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin.

W Polsce znaczna większość energii elektrycznej (ponad 90%) pozyskiwana jest w elektrowniach węglowych.

 

Zasada działania

Paliwo w postaci węgla służy do podgrzania wody. Spala się ono w kotle. Prąd w tego typu elektrowniach powstaje dzięki parze wodnej, która porusza turbinę. Turbina napędza generator który wytwarza prąd. Para wodna jest odprowadzana do chłodnicy kominowej, gdzie skrapla się i wraca z powrotem do kotła.

 

Zalety i wady Elektrowni węglowej

Plusy

• Koszt budowy i koszty paliwa do elektrowni węglowej są małe

• Każde państwo może sobie pozwolić na tego typu elektrownie

• Produkcja energii jest bezpieczna

 

Minusy

• Dym z elektrowni tego typu jest szkodliwy dla środowiska

• Węgiel jest źródłem energii nieodnawialnym którego jest coraz mniej

• Prądu powstaje mniej niż w przypadku np.: energii jądrowej

Gaz ziemny

Drukuj artykuł
Mariusz Juskowiak, Aktualizacja: 17-06-2013 09:55:54
Gaz Ziemny

Zawartość składników jest zmienna i zależy od miejsca wydobycia, jednak głównym składnikiem stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego jest zawsze metan. Oprócz niego mogą występować niewielkie ilości etanu, propanu, butanu i innych związków organicznych i mineralnych. Gaz ziemny jest bezwonny i jest specjalnie nawaniany przed wprowadzeniem do sieci gazowej w celu ułatwienia wykrycia jego obecności w powietrzu. Gaz ziemny jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne źródła energii: emisja CO2 ze spalania gazu jest do 30% mniejsza niż w przypadku ropy oraz do 60% mniejsza niż w przypadku węgla. Znacznie zredukowana jest także emisja innych substancji, w tym rtęci, siarki oraz dwutlenku azotu.Wydobycie w Polsce

W Polsce gaz ziemny wydobywa się głównie na Podkarpaciu (Przemysł, Husów, Sanok) i Zapadlisku Przedkarpackim (wysokometanowy) w wyniku odmetanowywania kopalni węgla kamiennego w GOP, w Wielkopolskiem (Odolanów, Międzychód) oraz Lubuskiem (Drezdenko). Pierwsze odwierty zakończyły się powodzeniem i uruchomienie 13 kopalń planowane jest przez PGNiG już w 2012 roku. W ostatnim czasie rozpoczęły się nowe badania w celu potwierdzenia obecności ropy w okolicach Szamotuł oraz Trzcianki i Czarnkowa.

Oprócz zasobów tradycyjnych, w Polsce istnieją także możliwości wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych - z węgla kamiennego, łupków oraz izolowanych porów skalnych.. Ich wielkość szacuje się na 1,5-3 bln metrów sześciennych. W roku 2010 rozpoczęły się prace poszukiwawcze, które w perspektywie kilku lat dadzą odpowiedź czy takie złoża istnieją. Złoża konwencjonalne są szacowane na 98 mld metrów sześciennych.

 

Podział gazu ziemnego
 

Ze względu na zawartość składników węglowodorowych:

 • suchy (mało propanu i wyższych węglowodorów)
 • mokry (propan i wyższe węglowodory w ilościach od 5-10%)

 

Ze względu na zawartość azotu:

 • gazy bezazotowe (zawartość azotu poniżej 1-3%)
 • gazy niskoazotowe (zawartość azotu w granicach 3-10%)
 • gazy zaazotowane (zawartość azotu powyżej 10%)

 

Ze względu na zawartość siarkowodoru (siarki):

 • gazy małosiarkowe (zawartość siarkowodoru poniżej 0,3%)
 • gazy siarkowe (zawartość siarkowodoru w granicach 0,3-3%)
 • gazy wysokosiarkowe (zawartość siarkowodoru powyżej 3%)
Bez nazwy